Головна » Продукти » Галузеві рішення 1С:Підприємство » PM Управління проектами

PM Управління проектами

Рішення призначені для:

 • Науково-дослідних, проектних, інститутів досліджень
 • Машинобудівних підприємств, конструкторських бюро
 • Інжинірингових, ІТ та консалтингових компаній, системних інтеграторів
 • Проектного медіа-бізнесу (організація виставкової діяльності, ЗМІ, рекламні агентства)
 • Будь-яких інших організацій, що використовують у своїй роботі поняття: “проект”, “портфель проектів” і “програма проектів”

При розробці рішення "PM Управління проектами" враховувалися світові стандарти управління проектами та портфелями проектів, а також досвід автоматизації проектно-орієнтованих підприємств

Основні бізнес-процеси, що автоматизуються з використанням “PM Управління проектами”:

 • Оцінка вартості проекту до початку робіт. Попередня оцінка собівартості робіт по оголошеному конкурсу (тендеру)
 • Організація ефективного управління фінансами компанії із застосуванням технології проектного бюджетування, використанням БРГК (бюджетів руху грошових коштів) і БДВ (бюджетів доходів і витрат)
 • Управління проектними договорами. Фіксація умов первинних договірних відносин, фіксація змін і додаткових угод. Установка зв’язків між календарним планом робіт за договором і календарним планом проектних робіт. Створення бюджетів доходів і витрат та бюджету руху грошових коштів за проектом на підставі умов договору
 • Моніторинг проекту за ключовими показниками ефективності. Надання оперативних даних за ключовими показниками для досягнення стратегічних і тактичних (операційних) цілей
 • Забезпечення ефективного управління компанією з різними організаційними структурами (функціональна, проектна, матрична структури). Поділ зон відповідальності між керівниками проектів, керівниками проектних груп і функціональними менеджерами при плануванні робіт і контролю над їх виконанням
 • Забезпечення комунікацій та ефективної взаємодії між проектними і функціональними службами організації
 • Оперативне забезпечення керівників компанії актуальною і достовірною інформацією за рахунок надання доступу до єдиного інформаційного простору, проектним, фінансовим, первинним документам і даним
 • Ефективний розподіл ресурсів між проектами. Об’єктивний аналіз пріоритетів проектів і оцінки ступеня впливу відхилень на виконання проектних робіт
 • Підвищення темпів і якості виконання проектів. Постійний моніторинг ходу виконання проекту, виявлення відхилень на ранніх стадіях проекту. Забезпечення керуючого персоналу компанії необхідною інформацією про проблеми, що виникають, і порушення планів
 • Своєчасна реакція на відхилення, що виникають в ході виконання проектних робіт. Забезпечення керівного персоналу компанії точними, оперативними і не надлишковими даними щодо таких відхилень
 • Управління ризиками. Підвищення ймовірності виникнення та впливу сприятливих подій і зниження ймовірності виникнення і впливу несприятливих для проекту подій
 • Збір та аналіз історії робіт за проектами, акумулювання та аналіз історичних і статистичних даних, виділення “Кращих практик”. Фіксація проектних рішень для можливості їх використання у наступних проектах. Визначення нормативів для кожного виду проектних робіт

Підсистема проектного управління

Подсистема проектного управления от iT.Artel

Управління проектами

 • Робоче місце керівника проектів
 • Функції, що автоматизуються, і області управління проектами
 • Паспортизація проектів
 • Параметри проекту
 • Показники проекту
 • Статуси (стану) проекту
 • Реєстрація проекту
 • Призначення керівника проекту
 • Затвердження плану проекту
 • Старт проектних робіт
 • Зупинка проектних робіт
 • Зміна керівника проекту
 • Відновлення проекту
 • Завершення проекту

Паспорт проекту дозволяє фіксувати і зберігати в системі загальну інформацію про проект. У паспорті проекту відображаються реквізити, що описують основні параметри проекту, такі як поточний керівник, поточний статус, підрозділ, портфель проекту, програма проекту та інші параметри. Життєвий цикл проекту в рамках системи складається з п’яти стадій:

 • Ініціація проекту. На цій стадії фіксується намір виконати проект і призначається керівник проекту. Проект з’являється в системі у вигляді об’єкта
 • Планування проекту. На цій стадії проводиться розробка попереднього плану проекту, визначаються склад і терміни проектних робіт, необхідні трудові, матеріальні та фінансові ресурси
 • Затвердження проекту. На цій стадії проводиться аналіз принципової здійсненності проекту, виявляються ресурсні конфлікти з іншими проектами, вносяться корективи і затверджується базовий план проекту
 • Виконання проекту. На цій стадії проводиться розподіл робіт між трудовими ресурсами, проводиться моніторинг та контроль виконуваних робіт. На підставі фактичних даних, отриманих від виконавців, проводиться регулярна актуалізація плану проекту. У разі необхідності проводиться оперативне перепланування. Також на цій стадії проводиться збір даних про фактичні витрати матеріальних і фінансових ресурсів
 • Завершення проекту. На цій стадії реєструється факт припинення робіт за проектом, проводиться аналіз досягнутих результатів, виявлення і аналіз відхилень (за термінами, вартості, якості і т.п.)

Планування змісту і термінів проекту

 • Планування структурної декомпозиції проекту
 • Планування контрольних подій (віх) проекту
 • Розрахунок календарного плану проекту
 • Фіксація базового плану проекту
 • Імпорт і експорт даних з/в “MS Project”

План проекту – сукупність структурної декомпозиції робіт, календарних термінів, контрольних подій і даних про залучені трудові, матеріальні і фінансові ресурси – може бути введений в систему декількома способами:

 • ручне введення відповідних документів через панель управління проектом
 • завантаження/вивантаження даних проекту з/в MS Project
 • завантаження даних проекту з шаблону, що зберігається в системі

Також план проекту може бути введений в систему комбінованим способом: частина даних береться з шаблону, частина завантажується з файлу MS Project, частина даних вводиться і/або коригується вручну. Система підтримує два методи оперативного планування проектних робіт:

 • З використанням рольової структури трудових ресурсів і матричної структури управління. В цьому випадку “проектний” керівник управляє планом проекту, а “функціональний” керівник управляє виконанням робіт. Призначення трудових ресурсів на конкретні роботи проводиться з урахуванням виконуваних ролей
 • Без використання рольової структури трудових ресурсів і матричної структури управління. В цьому випадку “проектний” керівник управляє і планом проекту, і виконанням робіт. Призначення трудових ресурсів на конкретні роботи проводиться без урахування виконуваних ролей

Візуальний інструментарій системи дозволяє керівнику отримати інформацію про проект в різних уявленнях: табличні уявлення, дерево даних, діаграми Ганта, карта проектних віх, мережевий графік. Фази і контрольні точки проекту

 • Управління фазами і контрольними точками проекту/групи проектів.

Фазы и контрольные точки проекта

Фази проектів

Дерево ключових показників проекту

 • Моніторинг ключових показників проектів у % і абсолютних значеннях
 • Прийняття рішень про своєчасну ініціацію дій, які сприяють вирівнюванню співвідношень показників

Дерево ключевых показателей проекта

Дерево ключових показників проекту

Планування обсягів і поставок проекту

 • Планування поставок проекту
 • Планування обсягів проекту

Планування поставок і планування обсягів проекту – введення в систему інформації про плановані результати виконання проектної задачі. План поставок і обсягів вноситься в систему в кількісних і сумових значеннях. При цьому плановані результати можуть бути віднесені або на дату початку завдання, або на дату закінчення завдання, або розподілені по періоду завдання. Плановані результати можуть бути включені в плановий бюджет доходів проектної задачі з деталізацією за підрозділами. Планування субпідрядів і матеріальних витрат проекту

 • Планування використання матеріалів проекту
 • Планування використання устаткування в проекті
 • Планування субпідрядів і додаткових витрат проекту

Планування використання матеріалів, устаткування, субпідрядів і додаткових витрат проекту – введення в систему інформації про плановані витрати, необхідні для виконання проектної задачі. План використання матеріалів і обладнання вноситься в систему в кількісних і сумових значеннях. План використання субпідрядів і додаткових витрат вноситься в систему в сумових значеннях. При цьому плановані витрати можуть бути віднесені або на дату початку завдання, або на дату закінчення завдання, або розподілені по періоду завдання. Заплановані витрати можуть бути включені в плановий бюджет витрат проектної задачі з деталізацією за підрозділами. Планування персоналу і трудовитрат проекту

 • Зміна керівника проектної задачі
 • Призначення трудових ресурсів на проект
 • Призначення ролей і планування трудовитрат проектної задачі
 • Призначення ролей і планування трудовитрат
 • Моделювання ефективності проекту

Система дозволяє призначати керівника конкретної проектної задачі і автоматично її підзадач, відмінного від керівника проекту в цілому. Відмінною особливістю системи є рольова структура трудових ресурсів, яка спрямована на полегшення процесу планування, управління і аналізу не тільки трудових ресурсів, а й проектного управління в цілому. Співробітник в рамках системи являє собою конкретну фізичну особу, яка займає певну посаду на підприємстві. Трудовий ресурс являє собою унікальну сукупність людських ресурсів і апаратних засобів, залучену в якості виконавця тих проектних робіт, які в рамках системи є елементарними (не декомпозуються). Роль трудового ресурсу – це абстрактний трудовий ресурс, який об’єднує в собі кваліфікацію, посадові обов’язки і місце у функціональній ієрархії підприємства. Ролі трудових ресурсів використовуються при розробці плану проекту, аналізі здійсненності проекту і оперативному плануванні завантаження трудових ресурсів. Призначення трудових ресурсів на проект – введення в систему інформації про те, які саме трудові ресурси підприємства передбачається використовувати для виконання робіт в рамках того чи іншого проекту. Призначення ролей і планування трудовитрат проектного завдання – введення в систему інформації про те, які саме ролі трудових ресурсів підприємства передбачається використовувати для виконання робіт в рамках конкретної проектної задачі. При цьому вказується обсяг трудовитрат і їх вартість. Вартість залучення трудових ресурсів можна вводити як вручну, так і за допомогою раніше заданої нормованої вартості використання ресурсів. Призначення конкретних трудових ресурсів і планування трудовитрат проектного завдання – введення в систему інформації про те, які саме конкретні трудові ресурси підприємства передбачається використовувати для виконання робіт в рамках конкретної проектної задачі. Управління завантаженням і робочим часом за проектами

 • Аналіз завантаження трудових ресурсів і виконання портфеля проектів, який моделюється
 • Планування оперативного завантаження фахівців на проектах
 • Облік робочого часу за проектами

Анализ загрузки роли/специальности

Аналіз завантаження ролі/спеціальності

Для аналізу виконання портфеля проектів, який моделюється, в системі передбачена обробка “Аналіз завантаження ресурсів”, яка дозволяє вчасно відстежити конфлікт використовуваних ресурсів між затвердженими, виконуваними і запланованими проектами підприємства (ресурсний конфлікт). Для аналізу завантаження трудових ресурсів в системі передбачений відповідний звіт, який призначений для отримання інформації по запланованому завантаженню трудових ресурсів в розрізі проектів, проектних завдань, елементарних операцій і періодів часу. Для планування оперативного завантаження фахівців на проектах в системі передбачена відповідна обробка, яка призначена для оперативного розподілу погодинного часу фахівців між завданнями різних проектів. Для обліку робочого часу за проектами в системі передбачений документ “Розподіл робочого часу за тиждень”, який призначений для введення в систему даних про розподіл робочого часу, витраченого трудовим ресурсом, протягом календарного тижня, за проектними і позапроектними завданнями, а також для введення в систему даних про втрачений (витрачений непродуктивно) робочий час. Реєстрація фактичних даних і подій проекту

 • Реєстрація виконаних обсягів
 • Реєстрація витрат матеріальних ресурсів
 • Реєстрація додаткових витрат
 • Фіксація факту контрольної події (проходження віхи)
 • Прив’язка господарських операцій до проекту

Для кожної проектної задачі існують плани освоєних обсягів, матеріальних витрат і плани додаткових витрат. В процесі виконання проекту фактичні дані можуть розходитися з плановими. Для реєстрації фактично виконаних освоєних обсягів, витрат матеріальних ресурсів і додаткових витрат в системі передбачені відповідні документи. Для фіксації факту контрольної події (проходження віхи) в системі передбачений документ “Закриття проектної віхи”. Для збору і візуалізації інформації про господарські операції (представлених первинними документами), які були зроблені в рамках конкретного проекту, в системі передбачена обробка “Господарські операції проекту”. Управління фінансами проектів

 • Принцип формування бюджетів проекту
 • Формування бюджету доходів і витрат проекту
 • Формування бюджету руху грошових коштів проекту
 • Реєстрація фактичних бюджетів проектів
 • План-фактний аналіз бюджетів проектів

Система дозволяє створювати, зберігати і актуалізувати плани трьох бюджетів проекту: бюджет витрат за проектом, бюджет доходів за проектом, бюджет руху грошових коштів (надходжень і виплат) за проектом. Елементи бюджетів зберігаються в розрізі проектних завдань, статей бюджету, контрагентів і контрактів (договорів з контрагентами). Для бюджету витрат за проектом в системі передбачена функція автоматичного формування елементів бюджету. Бюджет витрат формується за інформацією про витрати, заплановані на залучення трудових, матеріальних і фінансових ресурсів до виконання проектної задачі. Автоматичне формування проводиться на підставі схеми розподілу суми, запланованої на залучення того чи іншого ресурсу, за статтями витрат. Схема розподілу налаштовується користувачем, причому допустима ситуація, коли за статтями бюджету витрат розподіляється не вся запланована сума, а лише якась частина. Ключовою особливістю контуру управління фінансами проекту є неявна прив’язка елементів бюджету до календарних періодів. При плануванні бюджетів період задається у вигляді набору правил, що описують прив’язку елемента бюджету до тимчасових рамок проектної задачі. При зміні термінів проектної задачі (в тому числі і при виконанні актуалізації проекту) система виробляє автоматичний перерахунок фінансових планів. Введення даних про фактичні надходження і виплати, а також про нарахування фактичних доходів і витрат, може проводитися на будь-якій стадії життєвого циклу проекту, і навіть після завершення проекту. На рівні бюджетів проекту система дозволяє виробляти:

 • План-фактний аналіз бюджету доходів, витрат і рухів грошових коштів за проектом в розрізі проектних завдань, статей бюджету, контрагентів, договорів та календарних періодів
 • Аналіз відхилень між даними поточного фінансового плану, будь-якої з версій фінансового плану і фактичним станом справ, виявлення відхилень

Візуальний інструментарій системи дозволяє користувачеві отримувати дані бюджетів проекту, як в табличному вигляді, так і в графічному (діаграми і графіки). У межах однієї екранної форми можна отримати детальний і зведений план будь-якого з бюджетів, зіставлення доходів з витратами і надходжень з виплатами, зіставлення планових і фактичних даних, і т.д. Диспетчеризація проектних робіт

 • Життєвий цикл проектної задачі
 • Планування та виконання робіт
 • Управління ризиками в області термінів проектів
 • Аналіз результатів робіт

Методологія, закладена в систему, визначає для проектних робіт ряд особливостей, що підвищують ефективність процесів планування і контролю. А саме:

 • Конкретна робота, виконувана в рамках проекту трудовим ресурсом, повинна розташовуватися на самому нижньому рівні структури декомпозиції робіт
 • У цієї роботи може бути один і тільки один виконавець. У разі, якщо для виконання роботи потрібно залучити кількох виконавців, потрібно або декомпозувати роботу на ряд елементарних операцій, або об’єднати виконавців в один трудовий ресурс. Принцип “одна робота – один виконавець” є наріжним для контуру управління роботами

Життєвий цикл проектної роботи складається з наступних стадій:

 • Попереднє планування. На цій стадії в плані проекту з’являється елементарна операція, вказується виконавець, тривалість, трудомісткість і вартість роботи. В якості виконавця на цій стадії фігурує роль трудового ресурсу
 • Оперативне планування. На цій стадії визначається виконавець роботи, визначаються точні терміни. В якості виконавця на цій стадії фігурує трудовий ресурс
 • Прийняття до виконання. На цій стадії виконавець отримує інформацію про доручене йому завдання і підтверджує свою участь в його виконанні
 • Виконання. На цій стадії проводиться періодичне введення в систему даних про витрачений на задачу робочий час
 • Звіт про виконання. На цій стадії виконавець звітує про виконання роботи, вказує фактичні терміни і свої фактичні трудовитрати
 • Завершення. На цій стадії керівник підтверджує завершення роботи, в разі необхідності коригує фактичні терміни і трудовитрати

Допускається нелінійне проходження проектної роботи за стадіями: завдання може бути повернуте виконавцю на доопрацювання, завдання може бути завершене з ознакою “неуспішно” (в цьому випадку створюється новий екземпляр завдання і передається іншому виконавцю), і т.д. Реалізований в системі механізм ескалацій проектних робіт дозволяє виконавцю донести до керівництва дані про передбачувані затримки виконання робіт. Ці дані використовуються механізмом актуалізації – “погані новини” впливають на календарні терміни проекту за фактом їх реєстрації в системі. На рівні проектних робіт система дозволяє виконувати:

 • Збір і подальший аналіз даних про розподіл робочого часу виконавців між проектними і позапроектними завданнями, а також даних про непродуктивні витрати (втрати) робочого часу
 • Аналіз накопиченої статистичної інформації щодо виконання робіт, план-фактний аналіз тривалості, трудомісткості і вартості виконання робіт, виявлення та аналіз відхилень
 • Аналіз накопиченої статистичної інформації по ескалації проектних робіт, виявлення та аналіз причин зриву поставлених термінів, аналіз наслідків таких зривів

Візуальний інструментарій системи дозволяє користувачеві в зручній формі одержувати інформацію про роботи, в яких він є або виконавцем, або керівником. У поданні списку завдань активно використовується колірне і графічне кодування, можливий висновок списку завдань у вигляді діаграми Ганта. Актуалізація проекту

 • Актуалізація термінів проекту
 • Актуалізація % готовності проекту

Ключовим механізмом контуру управління проектами є механізм актуалізації проекту: на підставі даних про фактичне виконання (або ж зриві виконання) проектних робіт нижнього рівня декомпозиції система виробляє повний перерахунок календарних термінів всіх елементів проекту. Актуалізація проекту, що виконується регулярно, дозволяє керівнику отримувати достовірну інформацію про стан робіт і оперативно реагувати на виникаючі проблеми. Версіонування проекту

 • Необмежена кількість можливих версій проекту

Система дозволяє створювати і зберігати в інформаційній базі необмежену кількість версій плану проекту. Основне завдання підсистеми версіонування – дати можливість користувачам системи вести паралельно кілька планів по одному проекту. Одночасне ведення декількох планів необхідне для наступних цілей:

 • Мати можливість планувати в декількох розрізах (наприклад, базовий план, затверджений план, поточний план)
 • Мати можливість відстежити історію зміни (динаміку) кожного розрізу і порівняти її з фактом

План-фактний аналіз проекту

 • S-крива проекту
 • Аналіз динаміки економіки проекту
 • План-фактний аналіз освоєних обсягів
 • Аналіз освоєного обсягу по трудовитратах
 • План-фактний аналіз витрат трудових ресурсів
 • План-фактний аналіз використання ресурсів
 • План-фактний аналіз витрат матеріальних ресурсів
 • План-фактний аналіз додаткових витрат
 • Аналіз стану проектних завдань
 • План-фактний аналіз термінів проекту
 • План-фактний аналіз контрольних подій (віх) проекту
 • Аналіз проекту за показниками

Анализ проекта по показателям Управління комунікаціями проекту

 • Завдання і коментування в проектах
 • Оповіщення користувачів про зміни проектної інформації

Система дозволяє створювати і зберігати в інформаційній базі завдання проектів. Завдання проектів призначені для введення і обліку внутрішніх робіт проектного офісу. Завдання можуть бути прив’язані до проекту або проектної задачі, або бути самостійною одиницею. В системі передбачений механізм коментування завдань і механізм управлінням статусами завдань. Управління знаннями, нормування

 • Типізація проектів
 • Бібліотека шаблонів проектних робіт
 • Нормування проектних робіт
 • Створення проекту на основі шаблону
 • Збереження проекту в шаблон
 • Порівняльний аналіз проектів по шаблонах
 • Оновлення норм робіт проекту в шаблоні
 • Фіксація проектних рішень

Система дозволяє створювати і зберігати в інформаційній базі шаблони проектів. Шаблон може являти собою як закінчений план проекту, так і будь-який з фрагментів плану проекту. Структура даних шаблону практично повністю ідентична структурі проекту: структурна декомпозиція робіт, інформація щодо трудових, матеріальних і фінансових ресурсах, бюджети. Головна відмінність шаблону від плану проекту полягає в тому, що в шаблоні немає календарних термінів. По суті, шаблон проекту описує технологію, використовувану підприємством для виконання типових проектів. В системі реалізована можливість обміну даними між контурами управління проектами та управління знаннями. Будь-який план проекту можна зберегти у вигляді шаблону. Будь-який з шаблонів можна завантажити в план проекту, при цьому план проекту може бути заміщений, а може бути доповнений даними шаблону – план проекту може бути зібраний з декількох шаблонів. При виконанні будь-яких операцій обміну даними між контурами управління знаннями та управління проектами в інформаційній базі зберігається зв’язок між елементом шаблону і відповідним йому елементом проекту. На рівні шаблону проекту система дозволяє виконувати:

 • Аналіз статистичної інформації по використанню технологій, прийнятих на підприємстві, в реальних проектах
 • Аналіз відхилень (по тривалості, трудомісткості, вартості проектних робіт), що виникають в типових проектах. Результати аналізу використовуються для виявлення “вузьких місць” і “кращих практик”, а також використовуються для прийняття рішень щодо вдосконалення технологій виконання проектів

Оцінка проекту і розрахунок ціни контракту

 • Оцінка проекту
 • Розрахунок ціни контракту
 • Формування плану проекту по шаблону і оцінці

В системі передбачений документ, що дозволяє на підставі інформації про кількість людино-годин, за ролями, що вимагаються на реалізацію контракту, і сумами інших витрат сформувати звіт, що відображає заплановану собівартість контракту, можливий прибуток і рентабельність, розрахувати планову вартість контракту при заданому % рентабельності. На підставі документа “Розрахунок вартості контракту” і шаблону проекту система дозволяє сформувати план проекту. Управління проектними договорами

 • Складання проектного договору
 • Зв’язок етапів проекту і договору
 • Реєстрація змін проектного договору додатковими угодами
 • Формування БРГК і БДВ за етапами проектного договору
 • Формування друкованої форми договору за шаблоном

Система дозволяє деталізувати склад договору контрагентів до актуємих етапів, вказати умови оплати за договором і встановити зв’язок між договором та етапами проекту. Інформація про умови оплати за договором використовується при формуванні бюджету руху грошових коштів за етапами проекту. Управління документами проекту Варіанти роботи з документами:

 • Зберігання документів в інформаційній базі
 • Зберігання документів в “Документообіг КОРП”

Система дозволяє використовувати внутрішню підсистему роботи з файлами або зовнішню – “Документообіг КОРП”. Основні дії з документами (відкриття, редагування, запис нової версії) доступні безпосередньо з системи. Для об’єктів деяких типів (проекти, проектні завдання і т.д.) система дозволяє створювати, зберігати і модифікувати посилання на документи, розташовані в сховищі “Документообіг КОРП”. Управління ризиками проекту

 • Ідентифікація ризиків проекту
 • Оцінка ризиків проекту
 • Планування заходів по роботі з ризиками
 • Фіксація звершення ризиків
 • Моніторинг управління ризиками проекту

Управління портфелями і програмами проектів

 • Портфелі проектів
 • Програми проектів
 • Робоче місце керівника проектного офісу
 • Складання тематичного плану по проектам
 • Зв’язок програми проектів з вхідними в неї проектами
 • Актуалізація термінів проектних завдань між проектами і програмою проектів
 • Аналіз показників проектів
 • Аналіз проектів по контрольним подіям (віх)
 • План-фактна звітність за портфелями і програмами проектів
 • Візуалізація фаз і контрольних точок групи проектів

Система дозволяє об’єднувати проекти в програми та портфелі. В одному портфелі і/або одній програмі проектів можуть перебувати проекти на різних стадіях життєвого циклу. Портфель проектів і програма проектів є додатковими аналітичними розрізами для всіх звітів і аналітичних інструментів системи, в яких в тій або іншій якості фігурують проекти. На рівні портфеля проектів система дозволяє проводити:

 • Складання тематичного плану за проектами. Моделювання складу проектів, що входить до тематичного плану, з різними показниками за періодами планування
 • Аналіз контрольних подій портфеля проектів. Зведення інформації про контрольні події різних проектів в одному поданні. Формування графічної карти проектних віх. У разі фактичного або потенційно можливого зриву термінів проводиться розрахунок прогнозованих фінансових санкцій. Результати аналізу використовуються для прийняття рішень в процесі оперативного і фінансового контролю діяльності підприємства
 • Аналіз поточного стану та динаміки зміни ключових показників проектів, що входять в портфель або програму. Значення ключових показників можуть бути введені вручну керівниками проектів, а можуть і автоматично розраховуватися системою, в разі, якщо вихідні дані для розрахунку можна отримати в інформаційній базі

Управління ресурсами проектної організації

 • Структура трудових ресурсів підприємства
 • Планування потужності трудових ресурсів
 • Матеріальні ресурси підприємства
 • Нормування вартості ресурсів

Система підтримує три варіанти управлінської структури підприємства:

 • Проектна структура управління. Планами проектів, трудовими ресурсами та виконанням робіт керують керівники проектів і проектних завдань
 • Функціональна структура управління. Планами проектів, трудовими ресурсами та виконанням робіт керують керівники підрозділів і департаментів
 • Матрична структура управління. Планами проектів керують керівники проектів, трудовими ресурсами та виконанням робіт керують керівники підрозділів

В системі використовуються рольова структура трудових ресурсів і трирівневе планування проектних робіт: на етапах попереднього і остаточного планування роботи плануються за ролями (спеціальностями), потім на етапі оперативного планування проводиться розподіл робіт між трудовими ресурсами. Система дозволяє нормувати вартість залучення трудових ресурсів до виконання робіт, для одного трудового ресурсу та/або ролі в системі може зберігатися будь-яка кількість облікових ставок. На рівні пулу трудових ресурсів система дозволяє виконувати:

 • Моделювання ресурсних обмежень підприємства шляхом введення в систему планової потужності для кожної з ролей (спеціальностей). Зіставлення планової і фактичної потужності ролей трудових ресурсів, виявлення “вузьких місць”
 • Планування ресурсів за попереднім і остаточним рівнями
 • Аналіз запланованого і фактичного завантаження ресурсів, виявлення “перевантажених” і “недовантажених” трудових ресурсів
 • Аналіз ефективності трудових ресурсів за комерційними проектами: розподіл планових і фактичних обсягів, доходів і витрат за трудовими ресурсам

 

Технологічні переваги Рішення “PM Управління проектами” розроблено на технологічній платформі “1С:Підприємство 8.3”, яка дозволяє:

 • забезпечити високу надійність, продуктивність і масштабованість системи
 • організувати роботу з системою через Інтернет, в режимі тонкого клієнта або веб-клієнт (через звичайний інтернет-браузер), в тому числі в “хмарному” режимі
 • створювати мобільні робочі місця з використанням планшетів та інших мобільних пристроїв
 • налаштовувати інтерфейс для конкретного користувача або групи користувачів з урахуванням ролі користувача, його прав доступу та індивідуальних налаштувань

Механізм функціональних опцій, реалізований в “PM Управління проектами”, дозволяє “включати” або “вимикати” різні функціональні частини прикладного рішення без програмування (зміни конфігурації). Порівняння функціональних можливостей продуктів “PM Управління проектами ПРОФ” та “PM Управління проектами КОРП”:

ФункціїПРОФКОРП
Оцінка проекту і розрахунок ціни контракту+
Управління проектами++
Планування змісту і термінів проекту++
Контрольні точки проекту+
Проектне бюджетування++
Управління проектними договорами++
Планування персоналу і трудовитрат проекту++
Управління завантаженням і робочим часом по проектам++
Планування обсягів і поставок проекту++
Планування субпідрядів і матеріальних витрат проекту++
Реєстрація фактичних даних і подій проекту++
Диспетчеризація проектних робіт++
Актуалізація проекту++
Версіонування проекту++
План-фактний аналіз проекту++
Управління комунікаціями проекту++
Управління документами проекту++
Управління ризиками проекту+
Управління портфелями і програмами проектів++
Нормування, проектні рішення+
1С:Підприємство 8. PM Управління проектами ПРОФ
11100
1С:Підприємство 8. PM Управління проектами КОРП
36000
1С:Підприємство 8. PM Управління проектами, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце
8100
1С:Підприємство 8. PM Управління проектами, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць
30000
1С:Підприємство 8. PM Управління проектами, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць
57000
1С:Підприємство 8. PM Управління проектами, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць
96000
1С:Підприємство 8. PM Управління проектами, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць
192000
1С:Підприємство 8. PM Управління проектами, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць
300000
1С:Підприємство 8. PM Управління проектами, клієнтська ліцензія на 300 робочих місць
720000
Залишились питання? Замовте дзвінок!
Схожі продукти