Тел.: +38 044 495 45 37
Линия консультации: +38 044 360 41 19

1С:Предприятие 8. Комплексный учет для бюджетных учреждений Украины

ПЗ «1С:Підприємство 8. Комплексний облік для бюджетних установ України» розроблене відповідно до вимог і положеннями діючих нормативних документів Міністерства фінансів України, Державного казначейства України по веденню бюджетного обліку, виконанню бюджету й реалізує стандартну методологію обліку для бюджетних установ відповідно до чинного законодавства України.

 

«1С:Підприємство 8. Комплексний облік для бюджетних установ України» забезпечує ведення обліку за планом рахунків бюджетного обліку:

 • за діючою бюджетною класифікацією витрат;
 • у розрізі видів коштів – коштів загального й спеціального фонду;
 • у розрізі кодів програмної (функціональної) класифікації;
 • у розрізі установ (структурних підрозділів, виділених на самостійний баланс).

 

План рахунків і налаштування синтетичного й аналітичного обліку реалізовані відповідно до наказу Міністерства фінансів України й Державного казначейства України №114 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ і Порядку використання Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ».

 

1С:Комплексний облік для бюджетних установ України

 

1.1.1. Методологія бюджетного обліку

«1С:Підприємство 8. Комплексний облік для бюджетних установ України» розроблена відповідно до вимог і положеннями діючих нормативних документів Міністерства фінансів України, Державного казначейства України по веденню бюджетного обліку, виконанню бюджету й реалізує стандартну методологію обліку для бюджетних установ відповідно до чинного законодавства України.

 

«1С:Підприємство 8. Комплексний облік для бюджетних установ України» забезпечує ведення обліку за планом рахунків бюджетного обліку:

 • за діючою бюджетною класифікацією витрат;
 • у розрізі видів коштів – коштів загального й спеціального фонду;
 • у розрізі кодів програмної (функціональної) класифікації;
 • у розрізі установ (структурних підрозділів, виділених на самостійний баланс).

 

План рахунків і настроювання синтетичного й аналітичного обліку реалізовані відповідно до наказу Міністерства фінансів України й Державного казначейства України №114 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ і Порядку використання Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ».

 

Облік господарських операцій у системі може вестись як у національній валюті, так і в іноземних валютах.

 

Кожний розділ обліку в програмі — це методично вивірений технологічний цикл обліку окремих видів майна, засобів, зобов’язань у рамках єдиної типової конфігурації, що передбачає одержання всіх необхідних первинних документів і регістрів обліку.

 

«1С:Підприємство 8. Комплексний облік для бюджетних установ України» підтримує єдиний взаємозалежний технологічний процес обробки документації по всіх розділах бухгалтерського обліку зі складанням балансу.

 

Основним способом відбиття господарських операцій в обліку є введення електронних документів конфігурації, що відповідають первинним бухгалтерським документам. Крім того, допускається безпосереднє введення окремих проводок.

 

1.1.2. Ведення обліку для декількох установ у єдиній інформаційній базі

«1С:Підприємство 8. Комплексний облік для бюджетних установ України» підтримує ведення обліку як однієї установи, так і групи в єдиній інформаційній базі (централізована бухгалтерія). При цьому використовуються загальні державні класифікатори, ведуться загальні спискипокупців/постачальників, номенклатури матеріальних запасів, статей витрат і т.д.

 

Головна книга й баланс можуть формуватися консолідовано для всіх установ або по кожній установі окремо.

 

1.2. Функціональні можливості облікових підсистем

1.2.1. Облік фінансування

Система дозволяє відслідковувати актуальне на будь-який момент часу значення кошторисних призначень:

 • Річним, затвердженим Кошторисом витрат і довідками про її зміну.
 • Помісячним, затвердженим Планом асигнувань і довідками про її його зміну.

 

На підставі врахованих у системі показників формується затверджений Наказом Державного казначейства України «Про затвердження форм аналітичної звітності» №100 від 6 жовтня 2000 року звіт «Картка аналітичного обліку отриманих асигнувань».

 

1.2.2. Облік договорів

В «1С:Підприємство 8. Комплексний облік для бюджетних установ України» передбачена можливість обліку договорів з постачальниками й покупцями з урахуванням їх специфікацій — користувачі можуть вказувати конкретні позиції товарів і послуг, які повинні бути куплені або продані сторонніморганізаціям. Надалі за такими договорами можна буде відслідковувати стан платежів і відвантажень по кожній позиції специфікації.

 

Специфікації договорів з постачальниками заносяться із вказівкою кодів Державного класифікатора продукції й послуг ДК 016-97, що забезпечує можливість контролю перевищення граничних сумза кожним кодом.

Розрізи обліку:

 • Предмет договору
 • Класифікація по держзакупівлях

 

Додаткові можливості:

  • Контроль перевищення затверджених кошторисних призначень
  • Відстеження оплат і відвантажень за договорами
  • Відстеження стану договорів, що укладаються (на розгляді, погоджений, підписаний, відхилений)

 

1.2.3. Облік коштів

В «1С:Підприємство 8. Комплексний облік для бюджетних установ України» передбачена можливість реєстрації операцій з наявними й безготівковими коштами. Для кожної з операцій реалізовані особливості її відображення:

   • Перерахування оплат постачальникам, реєстрація надходжень від покупців;
   • Перерахування коштів на пластикові картки для виплати заробітної плати, підзвітних сум;
   • Одержання й повернення фінансування;
   • Відновлення касових видатків.
   • Дані про рухи грошових коштів дозволяють сформувати звітність, затверджену Наказом Державного казначейства України «Про затвердження форм аналітичної звітності» №100 від 6 жовтня 2000 року:
   • «Картка обліку готівкових операцій»;
   • «Картка обліку касових видатків»;
   • «Картка обліку капітальних інвестицій»;
   • «Книга обліку асигнувань і прийнятих зобов’язань».

 

1.2.4. Облік зобов’язань

Облік бюджетних зобов’язань у системі реалізований відповідно до положень Наказу Державного казначейства України «Про затвердження Порядку обліку зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів в органах державного казначейства» №136 від 9 серпня 2004 року.

 

У конфігурації передбачена реєстрація наступних операцій:

    • Реєстрація взяття зобов’язань;
    • Реєстрація сторнуючих зобов’язань;
    • Реєстрація взяття фінансових зобов’язань;
    • Реєстрація сторнуючих фінансових зобов’язань.

 

Облік зобов'язань. 1С:Комплексний облік для бюджетних установ України

 

Для правильності обліку в системі передбачені контролі перевищення взятих зобов’язань над кошторисними показниками, а також контроль перевищення фінансових зобов’язань над узятими зобов’язаннями.

 

Програма формує друковані форми реєстрів зобов’язань і фінансових зобов’язань (Доповнення №1 і №2 до порядку обліку зобов’язань розпорядників бюджетних коштів).

 

Додаткові можливості:

Контроль перевищень кошторисів, експорт даних у систему Державного Казначейства.

 

1.2.5. Облік розрахунків з постачальниками:

Розрахунки з постачальниками й покупцями в системі обліковуються в розрізі контрагентів і підстав розрахунків (договорів).

 

У системі передбачені механізми зберігання дати виникнення заборгованості при розрахунках. Залежно від облікової політики, яка застосовується в установі, дата заборгованості визначається:

    • При першій операції й надалі не змінюється до повного закриття розрахунків;
    • При кожній оплаті або відвантаженні (наданні послуг);
    • При зміні знаку заборгованості.

 

1.2.6. Облік розрахунків з покупцями:

Розрізи обліку:

 • Підстави розрахунків;
 • Покупці.

 

Операції:

     • Розрахунки за надані послуги, виконані роботи;
     • Розрахунки за реалізовані ТМЦ, НА, продукцію;
     • Повернення від покупців.

 

Додаткові можливості:

Облік дат виникнення заборгованостей. Реалізація різних методик розрахунку дат виникнення заборгованостей:

     • За виникненням першої події;
     • За зміною знака заборгованості;
     • За операціями.

 

Передбачене формування звітності:

Розширення складу аналітичної звітності по розрахунках з покупцями наступними звітами:

     • Звіт по неоплачених рахунках
     • Звіт по покупцях у розрізі відповідальних співробітників

 

1.2.7. Облік розрахунків з підзвітними особами:

Розрізи обліку:

      • Підстави розрахунків
      • ТМЦ;
      • Підзвітні особи.

 

Операції:

      • Розрахунки по авансам виданим і отриманим, у тому числі можливість придбання ТМЦ;
      • Нарахування заборгованостей

 

Додаткові можливості:

      • Облік підстав розрахунків з підзвітними особами. В якості підстави будуть виступати накази на відрядження й нарахування заборгованостей
      • Використання даних наказів про відрядження й авансових звітів у заробітній платі

 

Передбачене формування звітності: Розширення складу звітності по цій обліковій області наступними звітами:

      • Реєстр наказів на відрядження
      • Аналіз авансових звітів

 

1.2.8. Облік ПДВ:

Для організацій — платників ПДВ «1С:Підприємство 8. Комплексний облік для бюджетних установ України» надає широкі можливості по автоматизації обліку:

       • Автоматичний розрахунок сум першої події;
       • Реєстрація вхідних і вихідних податкових накладних;
       • Автоматичне формування реєстру податкових накладних і декларації по ПДВ.

 

Розрізи обліку:

       • Організація;
       • Підстава.

 

Операції:

       • Облік вхідних і вихідних податкових накладних;
       • Облік податкового кредиту й податкових зобов’язань;
       • Автоматичний розрахунок сум перших подій;
       • Виділення податкового кредиту по наступних методах:
        • Відмова від виділення податкового кредиту
        • Ручне виділення податкового кредиту
        • Автоматичний розрахунок податкового кредиту по першій події
        • Автоматичний розрахунок податкового кредиту по методу пропорцій

 

Додаткові можливості:

       • Вивантаження даних у форматі податкової служби;
       • Можливість відстеження не виданих вихідних податкових накладних

 

Передбачене формування звітності:

       • Реєстр податкових накладних;
       • Декларація по ПДВ.

 

1.3 Облік матеріальних цінностей

В програмі «1С:Підприємство 8. Комплексний облік для бюджетних установ України» облік матеріальних цінностей розділений на три напрямки:

        • Облік необоротних активів;
        • Облік запасів;
        • Облік бланків суворої звітності.

 

Облік необоротних активів реалізований відповідно до вимог Наказу Державного казначейства України «Про затвердження Інструкції з обліку необоротних активів бюджетних установ». Документи системи коректно враховують особливості бухгалтерського обліку різних видів необоротних активів (основні засоби, малоцінні необоротні активи, нематеріальні активи).

 

Всі документи, що виконують операції з необоротними активами, містять дані не тільки про інвентарний номер необоротного активу, але й про картку, у якій реєструються операції по цьому інвентарному номері. Завдяки такому підходу, у програмі однаково зручно вести облік і одиночних карток по ф.ОЗ-6, і групових карток по ф.ОЗ-9.

 

Запаси в «1С:Підприємство 8. Комплексний облік для бюджетних установ України» враховуються згідно з Наказом Державного казначейства України «Про затвердження Інструкції з обліку запасів бюджетних установ» №125 від 8 грудня 2000 року. Система дозволяє на вибір користувача вибрати метод обліку цін запасів – за середньозваженою або за обліковою ціною. Методи призначаються окремо для кожного бухгалтерського рахунку, на яких обліковуються запаси.

 

При списанні запасів програма «1С:Підприємство 8. Комплексний облік для бюджетних установ України» автоматично визначає рахунок списання. При цьому аналізується не тільки джерело фінансування, за рахунок якого був придбаний запас, але й метод його надходження — запаси, отримані як централізована поставка, будуть списані на рахунок внутрішньовідомчих розрахунків. На додаток до рахунку списання система автоматично визначає КЕКВ списання, ґрунтуючись на данних про надходження запасу.

 

1.3.1 Облік ТМЦ

Розрізи обліку:

        • Місця зберігання (МЗО/Склад);
        • ТМЦ;
        • Партії.

 

Операції:

        • Надходження;
        • Переміщення;
        • Переоцінка;
        • Індексація;
        • Вибуття;
        • Оприбуткування ТМЦ
        • Пересортування
        • Інвентаризація.

Додаткові можливості:

        • Облік централізованих поставок, з можливістю розрахунку рахунку списання по таких партіях.
        • Формування операцій по передачі власних матеріалів на сторону для виконання робіт.
        • Методи розрахунку цін — середньозважена й ідентифікована собівартість. При наявності підтвердження в законодавстві з конфігурації буде додана можливість вибору варіанта розрахунку середньозваженої ціни:
          • На момент списання
          • Наприкінці місяця

 

Передбачене формування звітності:

        • Оборотна відомість ТМЦ
        • Звіт переміщення й списання ТМЦ

 

1.3.2. Облік необоротних активів

Розрізи обліку:

         • Місця зберігання (МЗО/Склад);
         • Необоротні активи (НА);
         • Інвентарні номери (ІН).

 

Операції:

         • Надходження;
         • Переміщення;
         • Нарахування зносу;
         • Облік ремонту, реконструкції, модернізації;
         • Комплектація НА/ розукомплектація;
         • Переоцінка, індексація;
         • Консервація (припинення нарахування зносу на період)
         • Вибуття;
         • Інвентаризація.

 

Додаткові можливості:

         • Облік групових і багатокількісних карток
         • Облік дорогоцінних матеріалів
         • Облік комлектуючих

 

Передбачене формування звітності:

         • Опис інвентарних карток обліку основних коштів за формою № ОЗ- 10 (бюджет);
         • Інвентарний список основних коштів за формою № ОЗ-11 (бюджет);
         • Оборотна відомість НА (розширена);
         • Картки обліку необоротних активів за видами.

 

1.3.3. Облік автотранспорту

Розрізи обліку:

          • Автомобіль
          • Водій

 

Операції:

          • Виписка шляхових листів
          • Розрахунок норм списання пально-мастильних матеріалів
          • Облік потреби в ремонтах

 

Передбачене формування звітності:

Відомість отриманих і витрачених пально-мастильних матеріалів

 

1.4. Взаємодія з ПО «Мережа»

Прийнятий у системі порядок документообігу по обліку зобов’язань і коштів дозволяє повністю виключити використання ПО «Мережа» і «Кур’єр» Державного казначейства України. Формування реєстрів, їхня печатка й запис на дискети здійснюється механізмами «1С:Підприємство 8. Комплексний облік для бюджетних установ України» у форматі тої версії ПО Державного казначейства України, яка використовується в установі.

 

1.5. Реєстри обліку

У системі передбачений набір бухгалтерських звітів бюджетних установ, передбачених Наказом Державного казначейства України «Про затвердження Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ і порядку їх складання»: меморіальні ордери з №1 по №17, книга » Журнал-Головна». Користувачеві надається можливість створювати таку кількість меморіальних ордерів, яка передбачена обліковою політикою установи. Всі реєстри формуються автоматично.

 

«1С:Підприємство 8. Комплексний облік для бюджетних установ України» також надає користувачеві набір внутрішніх звітів, які дозволяють аналізувати дані по залишкам, оборотам рахунків і по проводках у всіляких розрізах. У тому числі оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, оборотно-сальдова відомість по рахунку, обороти рахунку, картка рахунку, аналіз рахунку, аналіз субконто, обороти між субконто, зведені проводки, головна книга, діаграма.

 

1.6. Регламентована звітність

В «1С:Підприємство 8. Комплексний облік для бюджетних установ України» включені обов’язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання у вищестоящі установи й контролюючі державні органи, включаючи форми бухгалтерської звітності й податкові декларації.

 

Регламентована звітність, що подається в податкові органи, може бути автоматично експортована у формат, затверджений наказом ДПАУ від 19.08.2005 №351 (у файли з розширенням XML). Так звані «схеми» (файли з розширенням *.xsd), по яких відбуваються формування файлів XML з даними звітів, поставляються й обновляються разом з набором регламентованої звітності.

 

Організація обліку в системі «1С:Підприємство 8. Комплексний облік для бюджетних установ України» з використанням додаткових розрізів обліку та можливість формування оперативної звітності дозволить приймати управлінські рішення користуючись даними системи без знання деталей бухгалтерського обліку. Звітність системи дозволяє отримати інформацію в режимі реального часу та на будь-яку дату про використання бюджетних коштів будь-якою структурою відомства з деталізацією до первинного документу та закупленої номенклатури.

 

Можливості блоку «Зарплата й кадри» в ПП «1С:Підприємство 8. Комлексний облік для бюджетних установ України»  

 

Переваги впровадження

 

Система розроблена згідно з вимогами чинного законодавства, а саме:

 • Бюджетним кодексом України
 • Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
 • Національними стандартами бухгалтерського обліку

 

Згідно з Бюджетним кодексом України і Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» порядок ведення бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності, звітності про виконання бюджетів, кошторисів бюджетних установ установлює Державне казначейство. Наша компанія плідно співпрацює з Департаментом методології обліку Державного казначейства України та впроваджує отримані консультації та рекомендації в реалізації методології обліку в автоматизованій системі. Впровадження автоматихаваної системи на базі ПП «1С:Підприємство 8. Комплексний облік для бюджетних установ України» допоможе також у виконанні Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки» а саме:

- удосконалити систему бухгалтерського обліку;
- запровадити єдині національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку;
- удосконалити систему фінансової звітності та звітності про виконання бюджетів;
- створити уніфіковану організаційну та інформаційну облікову систему;
- модернізувати фінансово-бухгалтерські служби;
- удосконалити систему підготовки та перепідготовки кадрів фінансово-бухгалтерських служб.

C этим продуктом устанавливают
Интеграция 1С с API Новой почтой
стоимость 2000 грн

Copyright © IT-Artel.